Breaking News |  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วอศ.ลำปาง นำเสนอ "ธุรกิจปักด้วยใจ" สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค       นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565        ร่วมพิธีสวดอภิธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศล (กระดูก) คุณแม่สมศรี รูปดี ณ วัดบ้านโป่ง จังหวัดพะเยา        ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565       ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเ ฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง       ทีฆายุโก โหตุ นาถปรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ       นายชนะพล เชื้อคำ นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำเสนอผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุด “Queen of Akha” ต่อหน้าพระพักต์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริ       โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา “การพัฒนามูสโฟมล้างหน้าสาหร่ายสไปโรไจรา” ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เข้าสู่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึก       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565        การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสถานศึกษาดิจิทัล” (Digital Literacy College)     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วอศ.ลำปาง นำเสนอ "ธุรกิจปักด้วยใจ" สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค [อ่าน : 33 ครั้ง]    นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 [อ่าน : 29 ครั้ง]   
ร่วมพิธีสวดอภิธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศล (กระดูก) คุณแม่สมศรี รูปดี ณ วัดบ้านโป่ง จังหวัดพะเยา [อ่าน : 21 ครั้ง]    ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 [อ่าน : 87 ครั้ง]
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเ ฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [อ่าน : 78 ครั้ง] ทีฆายุโก โหตุ นาถปรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ [อ่าน : 98 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
  เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    [อ่าน : 221 ครั้ง]
     เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศเปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)    [อ่าน : 874 ครั้ง]
     ประกาศเปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2565(รอบทั่วไป)    [อ่าน : 647 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2565(รอบทั่วไป) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปรัญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)    [อ่าน : 639 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปรัญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อ กลุ่มเรียน และครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565    [อ่าน : 4,311 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อ กลุ่มเรียน และครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565    [อ่าน : 2,383 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรพยากร    [อ่าน : 1,580 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรพยากร ..... (อ่านต่อ)
  ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 2,429 ครั้ง]
     ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 6,556 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)    [อ่าน : 1,649 ครั้ง]
     ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ..... (อ่านต่อ)
   ข่าวรับสมัครบุคลากร
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด    [อ่าน : 159 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด    [อ่าน : 151 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน การตลาด)    [อ่าน : 252 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน การตลาด) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด    [อ่าน : 229 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา    [อ่าน : 280 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา ..... (อ่านต่อ)
   ประกาศประกวดราคา
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด    [อ่าน : 623 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด    [อ่าน : 1,427 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้ปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้สามประตู    [อ่าน : 1,214 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้ปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้สามประตู ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องทอผ้า 1 เครื่อง, เครื่องกรอด้าย 1 เครื่อง, เตารีดไอน้ำ 1 เครื่อง    [อ่าน : 1,209 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องทอผ้า 1 เครื่อง, เครื่องกรอด้าย 1 เครื่อง, เตารีดไอน้ำ 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องผสมอาหาร KitchenAid 5 ควอทช์, เครื่องนวด 2 แขน    [อ่าน : 1,251 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องผสมอาหาร KitchenAid 5 ควอทช์, เครื่องนวด 2 แขน ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วอศ.ลำปาง นำเสนอ "ธุรกิจปักด้วยใจ" สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาค
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565
ร่วมพิธีสวดอภิธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศล (กระดูก) คุณแม่สมศรี รูปดี ณ วัดบ้านโป่ง จังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ