Breaking News |   การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง       ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “กองทุนการศึกษาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด”       ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง งดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ       ประกาศงดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564        การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง       ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ       ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4) 19-31 มกราคม 2564       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563       ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “กองทุนการศึกษาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด” [อ่าน : 5 ครั้ง]    ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง งดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ [อ่าน : 26 ครั้ง]   
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป [อ่าน : 23 ครั้ง] ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4) 19-31 มกราคม 2564 [อ่าน : 27 ครั้ง]
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาที่ปิดในสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดโรคและ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [อ่าน : 36 ครั้ง] วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 48 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
    ประกาศงดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 67 ครั้ง]
     ประกาศงดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
    แบบฟอร์มสั่งจองชุดพละและชุดพื้นเมือง สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 148 ครั้ง]
      แบบฟอร์มสั่งจองชุดพละและชุดพื้นเมือง สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
    ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ) 1/2564    [อ่าน : 258 ครั้ง]
     ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ) 1/2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 334 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    [อ่าน : 166 ครั้ง]
     ประกาศ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 33 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563    [อ่าน : 117 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 135 ครั้ง]
     ประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 2,941 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)    [อ่าน : 389 ครั้ง]
     ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4) ..... (อ่านต่อ)
   ข่าวรับสมัครบุคลากร
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ    [อ่าน : 12 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ    [อ่าน : 39 ครั้ง]
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ    [อ่าน : 27 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน    [อ่าน : 57 ครั้ง]
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน    [อ่าน : 61 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน ..... (อ่านต่อ)
   ประกาศประกวดราคา
    การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง    [อ่าน : 3 ครั้ง]
      การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง    [อ่าน : 3 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคตร 8 ตัว และ กล้องวงจรปิด 1 ชุด    [อ่าน : 39 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคตร 8 ตัว และ กล้องวงจรปิด 1 ชุด ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง และ พัดลมเพดาน 2 เครื่อง    [อ่าน : 32 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง และ พัดลมเพดาน 2 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    [อ่าน : 45 ครั้ง]
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “กองทุนการศึกษาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด”
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง งดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4) 19-31 มกราคม 2564
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ