Breaking News |  ร่วมกิจกรรม Kick Off จิตอาสา “พลิกฟื้น คืนน้ำใส ให้แม่น้ำวัง” ครั้งที่ 1/2565       ร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่ใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564       ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนและปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบปกติ (Onsite) ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65 เป็นต้นไป         รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง       ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ “อาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ”        แจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ และประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2565       การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564       ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตาทั่วไป) 1/2565     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม Kick Off จิตอาสา “พลิกฟื้น คืนน้ำใส ให้แม่น้ำวัง” ครั้งที่ 1/2565 [อ่าน : 9 ครั้ง]    ร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่ใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 47 ครั้ง]   
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนและปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบปกติ (Onsite) ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65 เป็นต้นไป [อ่าน : 53 ครั้ง]    รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง [อ่าน : 63 ครั้ง]   
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ “อาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ” [อ่าน : 74 ครั้ง] แจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ และประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ [อ่าน : 96 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตาทั่วไป) 1/2565    [อ่าน : 2,782 ครั้ง]
     ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตาทั่วไป) 1/2565 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควตาทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565    [อ่าน : 4,803 ครั้ง]
     ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควตาทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโค    [อ่าน : 522 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)    [อ่าน : 521 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2565    [อ่าน : 2,260 ครั้ง]
     ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 5,496 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)    [อ่าน : 994 ครั้ง]
     ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) ..... (อ่านต่อ)
  ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งกาย ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 1,376 ครั้ง]
     ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งกาย ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 1,473 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  แผนผังที่นั่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2    [อ่าน : 1,150 ครั้ง]
     แผนผังที่นั่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ..... (อ่านต่อ)
   ข่าวรับสมัครบุคลากร
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย    [อ่าน : 227 ครั้ง]
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ครั้งที่ 2    [อ่าน : 212 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) ครั้งที่ 2    [อ่าน : 680 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) ครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย    [อ่าน : 232 ครั้ง]
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย    [อ่าน : 471 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ..... (อ่านต่อ)
   ประกาศประกวดราคา
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด    [อ่าน : 240 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด    [อ่าน : 1,106 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้ปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้สามประตู    [อ่าน : 890 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้ปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้สามประตู ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องทอผ้า 1 เครื่อง, เครื่องกรอด้าย 1 เครื่อง, เตารีดไอน้ำ 1 เครื่อง    [อ่าน : 900 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องทอผ้า 1 เครื่อง, เครื่องกรอด้าย 1 เครื่อง, เตารีดไอน้ำ 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องผสมอาหาร KitchenAid 5 ควอทช์, เครื่องนวด 2 แขน    [อ่าน : 952 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องผสมอาหาร KitchenAid 5 ควอทช์, เครื่องนวด 2 แขน ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ร่วมกิจกรรม Kick Off จิตอาสา “พลิกฟื้น คืนน้ำใส ให้แม่น้ำวัง” ครั้งที่ 1/2565
ร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่ใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนและปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบปกติ (Onsite) ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ