Breaking News |  โครงการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพอาชีวะไทย        ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับครุย และเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่ง จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สา       รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง       ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด (ต่อเน       รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดประมาณ 28x32x20.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)       กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564       พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563       ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน       ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพอาชีวะไทย [อ่าน : 68 ครั้ง] ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับครุย และเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่ง จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สา [อ่าน : 73 ครั้ง]
รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง [อ่าน : 383 ครั้ง] ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด (ต่อเน [อ่าน : 85 ครั้ง]
รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง [อ่าน : 170 ครั้ง] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 [อ่าน : 51 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตารับตรง) 1/2564    [อ่าน : 2,209 ครั้ง]
     ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตารับตรง) 1/2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 2,978 ครั้ง]
     ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รอบโควตารับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 1,846 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รอบโควตารับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศเรื่อง เปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 958 ครั้ง]
     ประกาศเรื่อง เปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปรัญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 364 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปรัญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  แผนผังที่นั่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2    [อ่าน : 1,272 ครั้ง]
     แผนผังที่นั่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 318 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563    [อ่าน : 349 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 288 ครั้ง]
     ประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 3,388 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
   ข่าวรับสมัครบุคลากร
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน    [อ่าน : 67 ครั้ง]
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา    [อ่าน : 112 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ    [อ่าน : 190 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ    [อ่าน : 179 ครั้ง]
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน    [อ่าน : 183 ครั้ง]
     ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน ..... (อ่านต่อ)
   ประกาศประกวดราคา
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดประมาณ 28x32x20.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)    [อ่าน : 42 ครั้ง]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดประมาณ 28x32x20.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์    [อ่าน : 59 ครั้ง]
     ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง    [อ่าน : 120 ครั้ง]
      การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง    [อ่าน : 122 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคตร 8 ตัว และ กล้องวงจรปิด 1 ชุด    [อ่าน : 153 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคตร 8 ตัว และ กล้องวงจรปิด 1 ชุด ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพอาชีวะไทย
ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับครุย และเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่ง จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สา
รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด (ต่อเน
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ