สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับอาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน
 
 

เรื่องน่ารู้
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
   เป็นกลไกสืบเนื่องจาก Bali Concord II   (ซึ่งเดิมที่กลไกใช้คำว่า ASEAN Security Community) แต่ได้รับการก่อตั้งเป็นการภายหลัง..
(อ่านต่อ)
ความคืบหน้าการดำเนินงานไปสู่ การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
(ประมวลข้อมูลการบรรยายของผู้แทน กระทรวงพาณิชย์ในการประชุม คณะอนุกรรมธิการ เพื่อพิจารณา ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและ การปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็น AEC ในปี 2558 อ่านต่อ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)  
  เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่ ให้ความสำคัญแก่ประชาชน   เป็นสังคมที่ เอื้ออาทรและแบ่งปัน   ประชากรอาเซียน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน   ส่งเสริมการให้ทรัพยากร ธรรม ชาติอย่างยั่งบืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ ของอาเซียน   อ่านต่อ
 

 

track web visits

ศูนย์ LVC  ASEAN  CENTER  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  272  ถ.พหลโยธิน  ต.หัวเวียง  อ.เมือง  จ.ลำาปาง  52000