อาเซียน +3 (อาเซียน บวกสาม)

               กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยให้อาเซียนและกระบวนการต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสามเมื่อปี 2007 (พ.ศ.2550)

               ผู้นำของประเทศสมาชิกได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออกฉบับที่ 2 (Second Joint Statement on East Asia Cooperation: Building on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation) พร้อมกับเห็นชอบให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน (ASEAN+3 Cooperation Work Plan (2007 – 2017)) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระยะยาว และผลักดันให้เกิดชุมชนอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา และด้านการส่งเสริมกรอบการดำเนินงานในด้านต่างๆและกลไกต่างๆ ในการติดตามผล โดยแผนความร่วมมือดังกล่าวทั้ง 5 ด้านนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศในเอเชียตะวันออกมากยิ่งขึ้น

               อาเซียน +3   ประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านคน หรือหนึ่งในสามของประชากรโลก แต่เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เข้าด้วยกัน จะทำให้มีมูลค่าถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 16 ของจีดีพีโลก ขณะที่ยอดเงินสำรองต่างประเทศรวมกันจะสูงถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของเงินสำรองต่างประเทศของโลก โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาเซียน+3 จะมีบทบาทเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

               จากความร่วมมือดังกล่าวประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือในกรอบของเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก+3 (FTA Asian +3) มูลค่าประมาณ 62,186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนจะได้รับประโยชน์มากที่สุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,943 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อินโดนีเซียมีแนวโน้มจะได้ประโยชน์ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 7,884 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเวียดนามคาดว่าจะได้รับประโยชน์มูลค่าประมาณ 5,293 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

               สำหรับการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน + 3 สมัยพิเศษ (Special ASEAN+3 Financial Ministers Meeting) ที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนการใช้เวทีหารือด้านนโยบายและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน อาทิ ข้อริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐมนตรีคลังสนับสนุนให้มีกระบวนการเฝ้าระวัง โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินในภูมิภาคและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อริเริ่มเชียงใหม่ ที่รัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 จำเป็นจะต้องเร่งรัดกระบวนการไป สู่ระดับพหุภาคี เพื่อเป็นกันชนรองรับเศรษฐกิจอ่อนแอในอนาคต

               ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า จะขยายผลความตกลงริเริ่มเชียงใหม่ในการจัดตั้งกองทุนสำรองระหว่างประเทศร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน (Currency Swap) จากเดิม 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านล้านบาท เบื้องต้นคาดว่า 3 ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน คือจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จะลงเงินสำรองร้อยละ 80 ของวงเงิน รวม หรือ 9.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และกลุ่มประเทศอาเซียนอีกร้อยละ 20 หรือ 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะมีรูปแบบคล้ายกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund :IMF) แต่ก็ไม่ใช่คู่แข่งของ IMF แต่จะเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของเอเชียที่จะมีกองทุนระหว่างประเทศเป็นของตนเอง โดยประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ลงเงินรวมกันประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 ที่เหลือกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จะลงทุนร่วมกัน ขณะที่ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จะต้องใส่เงินลงทุนมากกว่าอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า โดยคาดว่าจะสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณารัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 วาระปกติที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนพฤษภาคม 2552

***สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย/กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/กระทรวงการต่างประเทศ/หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

ASEAN Plus Three Cooperation

OVERVIEW
ASEAN PLUS THREE COOPERATION

Introduction

               1. Since the process began in 1997, ASEAN Plus Three (APT) cooperation has broadened and deepened. It includes cooperation in the areas of food and energy security, financial cooperation, trade facilitation, disaster management, people-to-people contacts, narrowing the development gap, rural development and poverty alleviation, social welfare, human trafficking, labour, communicable diseases, environment and sustainable development, and transnational crime, including counter-terrorism.

               2. A Second Joint Statement on East Asia Cooperation and the ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan (2007-2017) were adopted at the 11th APT Summit in November 2007 in Singapore. The documents contain accomplishments, opportunities and challenges faced by APT and provide strategic guidance for the future direction of APT cooperation. At the same time, the Summit also endorsed the proposal to establish an ASEAN Plus Three Cooperation Fund (APTCF) to facilitate the implementation of the Work Plan. The Fund was launched formally during the 9th APT Foreign Ministers’ Meeting in July 2008 in Singapore.

               3. Subsequently, the Guidelines to implement the Second Joint Statement on East Asia Cooperation and the ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan (2007-2017) was endorsed at the 13th APT Directors-General Meeting on 3 July 2009 in Seoul.

Political-Security Cooperation

               4. Against the backdrop of the 1997 Asian financial crisis, at the APT Summit in December 1998, the formation of an “East Asia Vision Group.” (EAVG) was proposed. The Vision Group would be composed of eminent intellectuals charged with the task of drawing up a vision for mid-to-long term cooperation in East Asia for the 21st century. The Vision Group explored ways to expand and intensify mid-to-long term cooperation in political and socio-cultural sectors, including economic ties to facilitate further development of the East Asian region. Its findings were submitted in a report to the APT Summit in 2001.

               5. After one decade since the EAVG submitted its report to the APT Leaders, the East Asia Vision Group II (EAVG II) was established in October 2011 with the purpose of reviewing the APT cooperation over the past 15 years and provide future vision of the APT for the next decades. The EAVG II met four times in October 2011, February 2012, May 2012 and September 2012. The EAVG II Report has been finalised and will be submitted to the 15th APT Summit in Cambodia in November 2012.

               6. The APT countries reaffirmed at the 14th APT Summit in November 2011 in Bali that the APT process would continue as a main vehicle towards the long-term goal of building an East Asian community with ASEAN as the driving force. The meeting also reaffirmed their support for ASEAN centrality in the evolving regional architecture and recognised the mutually reinforcing and complementary roles of the APT process and such regional fora as ASEAN Plus One, East Asia Summit (EAS) and the ASEAN Regional Forum (ARF) in the East Asian community building process.

Finance and Economic Cooperation

               7. In finance and monetary cooperation, progress has been steady and the focus continues to be on the implementation of the Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) and the Asian Bond Market Initiative (ABMI). The CMIM is now being supported by the new APT Macroeconomic Research Office (AMRO) in Singapore, which commenced its operations in May 2011.

               8. ASEAN trade with the Plus Three Countries remained robust even in the context of the uncertainties of the global economy. In 2011, total trade recorded an increase of 26.2 per cent, amounting to US$678.2 billion. Exports and imports grew by 34.9 per cent and 18.0 per cent, respectively. Total trade with Plus Three Countries accounted for 28.4 per cent share of ASEAN's total trade in 2011.[i]

               9. Total foreign direct investment (FDI) flow from the Plus Three Countries into ASEAN remained on an upward trend, recording an increase of 29.5 per cent amounting to US$41.2 billion in 2011 from US$31.8 billion in 2010. FDI flow from the Plus Three Countries accounted for nearly half (46.2 per cent) of the total FDI flows into ASEAN in 2011[ii].

10. At the 14th APT Summit, the Leaders noted the adoption of the ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership which reiterates the importance of ASEAN centrality in the regional economic integration process and sets out the general principles for broadening and deepening ASEAN’s engagement with its FTA partners, using as a basis the ASEAN Plus One FTAs and the template that would be developed taking into account the EAFTA and CEPEA initiatives, with a view to considering appropriate next steps for further regional economic integration.

Socio-Cultural Cooperation

               11. Cooperation on environment continues to grow. Cooperation on environment continues to grow. At the 12th APT Environment Ministers’ Meeting held on 27 September 2012 in Bangkok, the Ministers noted the progress of cooperation, particularly the area addressing the issue of environment and sustainable development. The 5th APT Leadership Programme on Sustainable Production and Consumption, a programme for the private sector to discuss green economy, was held on 17 – 19 October 2012 in Manila. The Second ASEAN Plus Three Youth Environment was proposed to be held in November 2013 under the theme “Youth and Sustainability”.

               12. The APT cooperation on labour is also progressing well. The Seventh APT Labour Ministers Meeting (ALMM+3) was held on 11 May 2012 in Phnom Penh. The Ministers shared the best practices in their respective countries on improving social protection and skills development and gratified with the joint activities among the APT countries in the area of labour.

13. On health, the APT cooperation is also progressing well, particularly in the areas of traditional medicines and maternal and child health. Another important cooperation is on communicable and emerging infectious diseases, which include such initiatives as Field Epidemiology Training Network (FETN), Risk Communication, Partnership Laboratories, Animal Health and Human Health Collaboration, as well as specific disease interventions including malaria, rabies and dengue.

               14. The APT countries continue to strengthen their cooperation on culture. At the Fifth Meeting of the APT Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA+3) held on 24 May 2012 in Singapore, the Ministers noted the constructive role of AMCA+3 cooperation mechanism in facilitating closer cooperation in the areas of cultural heritage protection, cultural human resource development and the cultural industries as well as facilitating discussions on policy sharing in the implementation of arts and culture policies. The Ministers endorsed the draft Work Plan on Enhancing APT Cooperation in Culture.

               15. To move further the APT cooperation on information, the Second Conference of the APT Ministers Responsible for Information (AMRI+3) held on 1 March 2012 in Kuala Lumpur endorsed the Work Plan on Enhancing APT Cooperation Through Information and Media 2012-2017. The Work Plan lists out programmes that ASEAN and the Plus Three countries could collaborate on. ASEAN Member States have agreed to take the lead in coordinating 17 concrete activities listed in the Work Plan.

               16. On education, a new mechanism for cooperation at ministerial level was established, namely the ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting (APT-EMM). The First APT-EMM was held on 4 July 2012 in Yogyakarta, Indonesia. At the Meeting, the Education Ministers reaffirmed their commitments in strengthening cooperation and joint efforts to promote development in the education sector and to address common challenges of education in the region.

As of 23 October 2012

Reference : http://www.asean.org/news/item/asean-plus-three-cooperation

 

home