ประกาศ การเข้าค่ายปรับพฤติกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทรับตรง ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศปึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มเติม ดาวนโหลด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดาวน์โหลด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดาวน์โหลด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม ดาวน์โหลด
------------------------------------------------------------------------------------
 

ข่าวจากงานประชาสั่มพันธ์                                                                                                              ข่าวย้อนหลัง >>>


ดาวน์โหลดแแบบฟอร์ม แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1 ,สผ.2) ดาวน์โหลด รายการวัสดุ


นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 -2 และ ปวส.1 รับผลการเรียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555 รับได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา   
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 รับผลการเรียนในวันที่ 9 มีนาคม 2555 รับได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา   

ตารางกิจกรรม LOVE ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการ ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมชม ดาวน์โหลด
ตัวอย่างโครงการ ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
ตารางตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

 


เอกสารกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ดาวน์โหลด

ตารางสอน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556กิจกรรมโครงการ love Contest พร้อมกำหนดการ 2/2556

ปฏิทินภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

ศิษย์เก่าที่กู้ยืม กยศ. ทุกคน ดาวน์โหลด
รายละเอียดสำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืม กยศ. 2556 ดาวน์โหลด
นักศึกษากองทุนกู้ยืม ต้องปฏิบัติดังนี้   ขั้นตอนการกรอก

 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ 1/2556 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค 1/2556 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
กำหนดการถ่ายรูปสำหรับนักศึกษาใหม่ 2555   ดาวน์โหลด
ตารางรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2555 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา 2/554 ดาวน์โหลด
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว/มส. วันที่ 14 มีนาคม 2555
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักความร่วมมือ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษา
 
   
 

 

 คณะข้าราชการครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556

แสดงความยินดีกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ได้รับรางวัล จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว
ประจำปี 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัล ดีเด่นอันดับ 4 และอันดับ 5
การแข่งขันการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูดวงทอง รูปดี ได้รับรางวัลระดับภาคเหนือ
ในการแข่งขันการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ประจำปี 2556
ระดับภาคเหนือ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์
ได้รับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพสาระพุทธศาสนา
สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ประจำปี 2556

   

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Copyright 2011 Lampang Vocational College, All right reserved
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE7 และ Firefox ติดต่อสอบถาม Tel .054-21 7101 หรือ 054-228024 ต่อ 1914