รายงานตัวออนไลน์

1. การชำระเงิน (ยกเว้นผู้ที่ชำระเงินที่ห้องการเงินแล้วให้ข้ามไปทำข้อ 2.)

2. รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

ระดับปวช.

https://forms.gle/eMjYiHexXCL4PyGL8

ระดับปวส.

https://forms.gle/aQfAXQAYyp5c9SP49

- รอบโควตาภายใน (รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 10 มกราคม 2565)
- รอบโควตาทั่วไป (รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 17 มกราคม 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2565)
- รอบโควตาทั่วไป (ขยายเวลา) (รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 1 มกราคม 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2565)
- รอบปกติ (รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565)
- รอบทั่วไป (รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2565)

3. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัว


  • 3.1 ดาวน์โหลดเอกสารชุดมอบตัว ได้ที่
    ชุดมอบตัวนักศึกษาปีการศึกษา2565 (ปวช), ชุดมอบตัวนักศึกษาปีการศึกษา2565 (ปวส)
  • 3.2 กรอกรายละเอียดเอกสารชุดมอบตัว + จัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (หากไม่มีเอกสารรายการใดสามารถเขียนใบคำร้องผ่อนผันเอกสาร ในวันมอบตัวได้)
  • 3.3 นำเอกสารชุดมอบตัว + เอกสารประกอบ + เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน มามอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

***วันมอบตัวจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัย และไลน์กลุ่ม***

4. กิจกรรมสหกรณ์ รายละเอียดค่าใช้จ่าย และขนาดไซส์ชุดพื้นเมือง


5. เข้ากลุ่ม LINE นักศึกษาใหม่ 2565
เพื่อติดตามข่าวสารของทางวิทยาลัย หรือสอบถามปัญหา