สาขาวิชาที่เปิดและแผนการเรียน

สาขาที่เปิด ภาคปกติ ภาคทวิภาคี
การบัญชี แผนการเรียน -
การตลาด แผนการเรียน -
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนการเรียน -
การจัดการธุรกิจค้าปลีก แผนการเรียน -
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียน -
แฟชั่นและสิ่งทอ แผนการเรียน -
อาหารและโภชนาการ แผนการเรียน -
คหกรรมศาสตร์
  • แผนการเรียน
  • แผนการเรียน
  • -
    วิจิตรศิลป์ แผนการเรียน -
    การออกแบบ แผนการเรียน -
    คอมพิวเตอร์กราฟิก แผนการเรียน -