สาขาวิชาที่เปิดและแผนการเรียน

สาขาที่เปิด ภาคปกติ ภาคทวิภาคี
การบัญชี
 • แผนการเรียน
 • แผนการเรียน
 • -
  การตลาด แผนการเรียน แผนการเรียน
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนการเรียน แผนการเรียน
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • แผนการเรียน
 • แผนการเรียน
 • -
  การจัดการสำนักงาน แผนการเรียน -
  เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียน -
  คอมพิวเตอร์กราฟิก แผนการเรียน แผนการเรียน
  แฟชั่นและสิ่งทอ - แผนการเรียน
  อาหารและโภชนาการ แผนการเรียน แผนการเรียน
  คหกรรมศาสตร์ แผนการเรียน -
  การจัดการดูแลผู้สูงอายุ แผนการเรียน -