ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
02 มิ.ย. 2566 LVC-000317 ชญานันทน์ ธิราช ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
30 พ.ค. 2566 LVC-000312 นางสาวขนิฐกุล แขนงแก้ว ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
26 พ.ค. 2566 LVC-000306 ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
23 พ.ค. 2566 LVC-000290 นางสาวมยุรี คิดดี ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
09 พ.ค. 2566 LVC-000257 นางสาวธัญญาพันธ์ แป้ง ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 มี.ค. 2566 LVC-000206 มทุรัตน์ดา ไชยานนท์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 มี.ค. 2566 LVC-000205 อานีสรา โศภนะศุกร์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 มี.ค. 2566 LVC-000203 ชญานันทน์ ธิราช ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 มี.ค. 2566 LVC-000202 นางสาวฟ้าใส ใจเร็ว ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 มี.ค. 2566 LVC-000201 นางสาวอารีย์ ชั่งชัย ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
23 พ.ค. 2566 LVC-000294 ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
04 เม.ย. 2566 LVC-000231 นางสาวภัควิภา ลีละทีป โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง กำลังซ่อม
23 พ.ค. 2566 LVC-000295 ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
31 ต.ค. 2565 LVC-000029 ครูมายูร รัตนบุรุษ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
18 พ.ค. 2566 LVC-000276 เสาวนีย์ บุญเฉลิม โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
11 พ.ค. 2566 LVC-000265 นางสาวมุกระวี เมตตา คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
11 พ.ค. 2566 LVC-000264 นางชญานันทน์ ธิราช คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
08 พ.ค. 2566 LVC-000254 ครููสุวภัทร แต้วัฒนา คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
03 พ.ค. 2566 LVC-000251 น.ส.ผณิตนิภา ปัญญาวงค์ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
29 เม.ย. 2566 LVC-000246 aaaaaaaaaaaaa ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
01 มิ.ย. 2566 LVC-000316 นางอัญจนา โพธิ์อยู่ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
01 มิ.ย. 2566 LVC-000315 นางอัญจนา โพธิ์อยู่ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
29 พ.ค. 2566 LVC-000310 จามจุรี จินะการ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
29 พ.ค. 2566 LVC-000309 นางสาวณัฐนรี โชคชูจันทร์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
29 พ.ค. 2566 LVC-000308 นางเสาวนีย์ จิงจู งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
29 พ.ค. 2566 LVC-000307 นางสาวณัฐนรี โชคชูจันทร์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
25 พ.ค. 2566 LVC-000304 วรรณา เทพฉิม งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
25 พ.ค. 2566 LVC-000302 ดร.พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2566 LVC-000274 นางสาวธัญญาพันธ์ พาเคน งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
27 มี.ค. 2566 LVC-000217 ครูนพดล บุญยัง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม