ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
02 ก.พ. 2566 LVC-000143 นางสาวเพ็ญศรี สร้อยนาค ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
02 ก.พ. 2566 LVC-000142 มุกระวี เมตตา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
31 ม.ค. 2566 LVC-000136 นางสาวปรัชญา เมธา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
24 ม.ค. 2566 LVC-000128 วรรณา เทพฉิม ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
18 ม.ค. 2566 LVC-000120 นางมทุรัตน์ดา ไชยานนท์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 ม.ค. 2566 LVC-000115 นางกัลยา สันเทพ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
13 ม.ค. 2566 LVC-000110 นางสาวขนิฐกุล แขนงแก้ว ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
19 ธ.ค. 2565 LVC-000088 ครูสุวภัทร แต้วัฒนา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
15 ธ.ค. 2565 LVC-000085 ครูสุวภัทร แต้วัฒนา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
06 ธ.ค. 2565 LVC-000077 ครูมรรษณา จัดดี ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
31 ม.ค. 2566 LVC-000135 นางกัลยา สันเทพ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
26 ม.ค. 2566 LVC-000131 วิไล คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
17 ม.ค. 2566 LVC-000118 ครูสุวภัทร แต้วัฒนา ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
31 ต.ค. 2565 LVC-000029 ครูมายูร รัตนบุรุษ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
17 ม.ค. 2566 LVC-000119 นางวิลาวัลย์ หลวงจันทะ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 ม.ค. 2566 LVC-000117 นางวิลาวัลย์ หลวงจันทะ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 ม.ค. 2566 LVC-000116 จารุณี บุษบงค์ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
05 ม.ค. 2566 LVC-000097 นางสาวอารีย์ ชั่งชัย โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2565 LVC-000070 มรรษณา จัดดี คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
07 พ.ย. 2565 LVC-000045 ฟ้าใส ใจเร็ว คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
01 ก.พ. 2566 LVC-000137 นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง กำลังซ่อม
02 ก.พ. 2566 LVC-000141 นางสาวปฏิพร คำแก้ว งานอาคารสถานที่ นายนพดล บุญยัง รออะไหล่
02 ก.พ. 2566 LVC-000140 ครูปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
01 ก.พ. 2566 LVC-000139 ครูชญานันทน์ ธิราช งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
26 ม.ค. 2566 LVC-000132 ฉวีวรรณ เสนอาสา งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
01 ก.พ. 2566 LVC-000138 นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
27 ม.ค. 2566 LVC-000134 ภูวณัฐ์ งานอาคารสถานที่ นายภูวณัฐ์  วงศ์ษา เสร็จเรียบร้อย
27 ม.ค. 2566 LVC-000133 ภูวณัฐ์ งานอาคารสถานที่ นายภูวณัฐ์  วงศ์ษา เสร็จเรียบร้อย
26 ม.ค. 2566 LVC-000130 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
25 ม.ค. 2566 LVC-000129 จารุณี บุษบงค์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย