ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
01 ธ.ค. 2566 LVC-004406 นางสาวธัญญาพันธ์ พาเคน ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 มี.ค. 2566 LVC-000206 มทุรัตน์ดา ไชยานนท์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง กำลังซ่อม
28 พ.ย. 2566 LVC-004400 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ย. 2566 LVC-004389 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ ระบบเครือข่าย ปาริญา วงศ์ชัชวาลย์ เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ย. 2566 LVC-004386 สุธีร์ ฟูเต็มวงศ์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ย. 2566 LVC-004382 เสาวนีย์ บุญเฉลิม ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
16 พ.ย. 2566 LVC-004380 นางสาวมุกระวี เมตตา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
09 พ.ย. 2566 LVC-004362 ธันยกานต์ แสงลุน ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
06 พ.ย. 2566 LVC-004352 จิรภัทร บัวโอภาส ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
18 ต.ค. 2566 LVC-004305 นางสาวกัลยากร ตุ้ยบุญมา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
29 พ.ย. 2566 LVC-004404 นางสาวปฏิพร คำแก้ว คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
21 พ.ย. 2566 LVC-004388 อานีสรา โศภนะศุกร์ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
21 พ.ย. 2566 LVC-004387 อานีสรา โศภนะศุกร์ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
14 พ.ย. 2566 LVC-004370 ปาริญา วงศ์ชัชวาลย์ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
14 พ.ย. 2566 LVC-004369 เบญจมาภรณ์ บุญทาคำ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
06 ก.ค. 2566 LVC-000379 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
06 ก.ค. 2566 LVC-000378 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
23 มิ.ย. 2566 LVC-000354 นายจิรวัฒน์ วงกา ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
01 ธ.ค. 2566 LVC-004405 นางฐิตารีย์ สุทาคำ ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ย. 2566 LVC-004377 นางสาวภัควิภา ลีละทีป ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
22 พ.ย. 2566 LVC-004391 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
29 พ.ย. 2566 LVC-004403 นางเสาวนีย์ จิงจู งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ย. 2566 LVC-004402 ภัควิภา ลีละทีป งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2566 LVC-004401 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2566 LVC-004399 นางสาวอัญญารัตน์ มณฑา งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ย. 2566 LVC-004398 นางสาวปฏิพร คำแก้ว งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ย. 2566 LVC-004397 พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ย. 2566 LVC-004396 แม่บ้าน งานอาคารสถานที่ นายนพดล บุญยัง เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ย. 2566 LVC-004395 อรฉัตร ปันเงิน งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ย. 2566 LVC-004394 นายทวิทย์ บัวทอง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย