ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
15 ก.ค. 2567 LVC-004719 นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 มิ.ย. 2567 LVC-004661 นางมทุรํตน์ดา ไชยานนท์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ค. 2567 LVC-004631 พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ค. 2567 LVC-004629 นางอัญจนา โพธิ์อยู่ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ค. 2567 LVC-004627 นางสาวอัญญารัตน์ มณฑา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ค. 2567 LVC-004622 มทุรัตน์ดา ไชยานนท์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2567 LVC-004614 นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2567 LVC-004604 นางสุวภัทร แต้วัฒนา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2567 LVC-004590 พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
14 พ.ค. 2567 LVC-004581 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
19 ก.ค. 2567 LVC-004728 นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
15 ก.ค. 2567 LVC-004717 asdasd ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
12 ก.ค. 2567 LVC-004713 นางสาววรรนิษา ศรียา คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
02 ก.ค. 2567 LVC-004691 ครูมายูร รัตนบุรุษ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
01 ก.ค. 2567 LVC-004686 วรรณา เทพฉิม คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
01 ก.ค. 2567 LVC-004685 วรรณา เทพฉิม คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
26 มิ.ย. 2567 LVC-004677 นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
25 มิ.ย. 2567 LVC-004673 มทุรัตน์ดา ไชยานนท์ ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
06 มิ.ย. 2567 LVC-004648 Test คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2567 LVC-004603 พีระพรรณ ชัยมณี โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
09 ก.ค. 2567 LVC-004701 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
08 ก.ค. 2567 LVC-004700 นางสาวอารีย์ ชั่งชัย งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
08 ก.ค. 2567 LVC-004699 ครูนพดล บุญยัง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
08 ก.ค. 2567 LVC-004698 ครูฉวีวรรณ เสนอาสา งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
04 ก.ค. 2567 LVC-004696 นางสาวอารีย์ ชั่งชัย งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
04 ก.ค. 2567 LVC-004695 นายทวิทย์ บัวทอง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
04 ก.ค. 2567 LVC-004694 นายทวิทย์ บัวทอง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
03 ก.ค. 2567 LVC-004693 ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
02 ก.ค. 2567 LVC-004692 นางสาวอารีย์ ชั่งชัย งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
01 ก.ค. 2567 LVC-004689 นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย