ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
10 มิ.ย. 2567 LVC-004652 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
06 มิ.ย. 2567 LVC-004648 Test คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
04 มิ.ย. 2567 LVC-004647 ธัญญาพันธ์ แป้ง คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2567 LVC-004603 พีระพรรณ ชัยมณี โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2567 LVC-004602 นายชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2567 LVC-004599 นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
13 พ.ค. 2567 LVC-004578 วรรณา เทพฉิม คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
29 พ.ค. 2567 LVC-004639 วรรนิษา ศรียา คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ค. 2567 LVC-004634 นางสาวจามจุรี จินะการ ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ค. 2567 LVC-004632 นางเสาวนีย์ บุญเฉลิม โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2567 LVC-004658 นางสาวปฏิพร คำแก้ว งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
14 มิ.ย. 2567 LVC-004660 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
14 มิ.ย. 2567 LVC-004659 นายนพดล บุญยัง งานอาคารสถานที่ นายนพดล บุญยัง เสร็จเรียบร้อย
13 มิ.ย. 2567 LVC-004657 นางสาวขนิษฐา อุทัศน์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
13 มิ.ย. 2567 LVC-004656 แม่บ้านมีนา งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
13 มิ.ย. 2567 LVC-004655 นางสาวมยุรี คิดดี งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
11 มิ.ย. 2567 LVC-004654 วิมลรัตน์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
10 มิ.ย. 2567 LVC-004653 นางสาวภัควิภา ลีละทีป งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
10 มิ.ย. 2567 LVC-004651 ธัญญาพันธ์ แป้ง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
07 มิ.ย. 2567 LVC-004649 ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย