ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
15 ธ.ค. 2565 LVC-000085 ครูสุวภัทร แต้วัฒนา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
06 ธ.ค. 2565 LVC-000077 ครูมรรษณา จัดดี ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2565 LVC-000071 นางสาวธนภรณ์ ศรีจันทร์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2565 LVC-000069 นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ย. 2565 LVC-000066 นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
11 พ.ย. 2565 LVC-000054 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
31 ต.ค. 2565 LVC-000027 นางสาวธัญญาพันธ์ พาเคน (แป้ง) ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
21 ต.ค. 2565 LVC-000016 นางสาวมุกระวี เมตตา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
21 ต.ค. 2565 LVC-000014 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
20 ต.ค. 2565 LVC-000004 มณีวรรณ วัฒนานันท์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
16 พ.ค. 2567 LVC-004603 พีระพรรณ ชัยมณี โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2567 LVC-004602 นายชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2567 LVC-004599 นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
14 พ.ค. 2567 LVC-004584 อรฉัตร ปันเงิน โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
13 พ.ค. 2567 LVC-004579 เบญจมาภรณ์ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
13 พ.ค. 2567 LVC-004578 วรรณา เทพฉิม คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
13 พ.ค. 2567 LVC-004576 นางสาววรรนิษา ศรียา คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
18 พ.ค. 2567 LVC-004607 ธัญญาพันธ์ แป้ง ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2567 LVC-004606 นายกนกกร อินต๊ะรัตน์ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2567 LVC-004591 น.ส.ยลดา ทะนันไชย ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
21 พ.ค. 2567 LVC-004613 ร้านส้มตำ สาวอาชีวะ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
21 พ.ค. 2567 LVC-004612 ร้านค้าโรงอาหาร งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
20 พ.ค. 2567 LVC-004611 นายคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
20 พ.ค. 2567 LVC-004608 วรรณา เทพฉิม งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 พ.ค. 2567 LVC-004598 นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
13 พ.ค. 2567 LVC-004574 พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
14 พ.ค. 2567 LVC-004583 พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
20 พ.ค. 2567 LVC-004610 นางสาวขวัญใจฐิฏา หน่อวงศ์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
20 พ.ค. 2567 LVC-004609 จามจุรี จินะการ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2567 LVC-004605 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย