ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
27 พ.ค. 2567 LVC-004631 พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
27 พ.ค. 2567 LVC-004629 นางอัญจนา โพธิ์อยู่ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ค. 2567 LVC-004627 นางสาวอัญญารัตน์ มณฑา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ค. 2567 LVC-004622 มทุรัตน์ดา ไชยานนท์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2567 LVC-004614 นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2567 LVC-004604 นางสุวภัทร แต้วัฒนา ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2567 LVC-004590 พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
14 พ.ค. 2567 LVC-004581 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
07 พ.ค. 2567 LVC-004562 งานบุคลากร ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
22 ก.พ. 2567 LVC-004505 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
17 ม.ค. 2566 LVC-000117 นางวิลาวัลย์ หลวงจันทะ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 ม.ค. 2566 LVC-000116 จารุณี บุษบงค์ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
05 ม.ค. 2566 LVC-000097 นางสาวอารีย์ ชั่งชัย โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2565 LVC-000070 มรรษณา จัดดี คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
07 พ.ย. 2565 LVC-000045 ฟ้าใส ใจเร็ว คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
31 ต.ค. 2565 LVC-000030 นางสาวสายพิรุณ ปะละน่าน โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
31 ต.ค. 2565 LVC-000029 ครูมายูร รัตนบุรุษ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
31 ต.ค. 2565 LVC-000028 นางสาวธัญญาพันธ์ พาเคน (แป้ง) โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
31 ต.ค. 2565 LVC-000026 นางสาวธัญญาพันธ์ พาเคน (แป้ง) คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
31 ต.ค. 2565 LVC-000025 ครูชญานันทน์ ธิราช โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2567 LVC-004658 นางสาวปฏิพร คำแก้ว งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รออะไหล่
14 มิ.ย. 2567 LVC-004660 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
14 มิ.ย. 2567 LVC-004659 นายนพดล บุญยัง งานอาคารสถานที่ นายนพดล บุญยัง เสร็จเรียบร้อย
13 มิ.ย. 2567 LVC-004657 นางสาวขนิษฐา อุทัศน์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
13 มิ.ย. 2567 LVC-004656 แม่บ้านมีนา งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
13 มิ.ย. 2567 LVC-004655 นางสาวมยุรี คิดดี งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
11 มิ.ย. 2567 LVC-004654 วิมลรัตน์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
10 มิ.ย. 2567 LVC-004653 นางสาวภัควิภา ลีละทีป งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
10 มิ.ย. 2567 LVC-004651 ธัญญาพันธ์ แป้ง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
07 มิ.ย. 2567 LVC-004649 ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย