ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

งานศูนย์ข้อมูล

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
22 ก.พ. 2567 LVC-004505 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
30 ม.ค. 2567 LVC-004482 นายวิชาญ จุดศรี ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
16 มี.ค. 2566 LVC-000206 มทุรัตน์ดา ไชยานนท์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง กำลังซ่อม
17 ม.ค. 2567 LVC-004461 นางสาวธันยกานต์ แสงลุน ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
11 ม.ค. 2567 LVC-004450 จารุวรรณ กัณหะสุต ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
02 ม.ค. 2567 LVC-004434 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
01 ธ.ค. 2566 LVC-004406 นางสาวธัญญาพันธ์ พาเคน ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2566 LVC-004400 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ย. 2566 LVC-004389 นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ ระบบเครือข่าย ปาริญา วงศ์ชัชวาลย์ เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ย. 2566 LVC-004386 สุธีร์ ฟูเต็มวงศ์ ระบบเครือข่าย แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
17 ก.ค. 2566 LVC-000400 ปาริญา วงศ์ชัชวาลย์ โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
06 ก.ค. 2566 LVC-000378 นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
30 มิ.ย. 2566 LVC-000367 นางสาวเพ็ญศรี สร้อยนาค โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
22 มิ.ย. 2566 LVC-000352 นายจิรวัฒน์ วงกา คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
19 มิ.ย. 2566 LVC-000341 วรรณา เทพฉิมม โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
07 มิ.ย. 2566 LVC-000321 นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์ คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
06 มิ.ย. 2566 LVC-000319 จามจุรี จินะก่ร โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
06 มิ.ย. 2566 LVC-000318 จิรภัทร บัวโอภาส โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
18 พ.ค. 2566 LVC-000276 เสาวนีย์ บุญเฉลิม โสตทัศนอุปรณ์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
11 พ.ค. 2566 LVC-000265 นางสาวมุกระวี เมตตา คอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย

งานอาคารสถานที่

วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
24 เม.ย. 2567 LVC-004556 นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์ งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
24 เม.ย. 2567 LVC-004555 นางสาวปฏิพร คำแก้ว งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง รอซ่อม
05 เม.ย. 2567 LVC-004551 นางกัญญณัช โท๊ะนาบุตร งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง กำลังซ่อม
18 เม.ย. 2567 LVC-004554 งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ นายนพดล บุญยัง เสร็จเรียบร้อย
18 เม.ย. 2567 LVC-004553 นักการภารโรง งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
17 เม.ย. 2567 LVC-004552 แม่บ้าน งานอาคารสถานที่ นายนพดล บุญยัง เสร็จเรียบร้อย
04 เม.ย. 2567 LVC-004550 ธันยกานต์ แสงลุน งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
02 เม.ย. 2567 LVC-004549 แม่บ้าน งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
29 มี.ค. 2567 LVC-004548 นายจิรวัฒน์ วงกา งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย
28 มี.ค. 2567 LVC-004547 จิรภัทร บัวโอภาส งานอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมด้วยตนเอง เสร็จเรียบร้อย