ผลงานวิจัยปี 2560 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
งานวิจัย โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0)
งานวิจัย โครงการขับขี่ปลอดภัย กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2560 และการสืบสานประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์”
งานวิจัย โครงการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานวิจัย โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา ระหว่าง National Pei-Men Senior Agricultural & Industrial Vocational School ประเทศไต้หวัน
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและ Institute of Technical Education ประสิงคโปร์
งานวิจัย โครงการสร้างจิตสำนึกต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
งานวิจัย โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
งานวิจัย โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560