ผลงานวิจัยปี 2558 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย งานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2558
งานวิจัย โครการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช .2 -3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการ อบรมในหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในหัวข้อ “ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ”
งานวิจัย โครงการการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
งานวิจัย โครงการจัดอาชีวะเพื่อสตรี ภายใต้โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ( L.V.C. Step forward to ASEAN )
งานวิจัย โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ-ประจำปี-2558
งานวิจัย โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
งานวิจัย โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ-ประจำปีการศึกษา-2558
งานวิจัย โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น-สมาชิกดีเด่น
งานวิจัย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน
งานวิจัย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
งานวิจัย โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น-สมาชิกดีเด่น
งานวิจัย โครงการวิชาชีพ-ประจำปี-2558
งานวิจัย โครงการฝึกอบรมอาชีพ-หลักสูตรคหกรรมสร้างสรรค์-BAG-BAKE-วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง