ผลงานวิจัยปี 2558 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน-Project-based-Learning
งานวิจัย โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
งานวิจัย โครงการแนวคิดในการเผยแพร่กิจกรรมการสวดพระธรรมพร้อมคาแปล แบบร้อยแก้วให้กว้างขวาง ออกไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
งานวิจัย โครงการสอนธรรมศึกษา
งานวิจัย โครงการสัมมนาครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
งานวิจัย โครงการ Open house ประจำปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการ มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) ปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการ ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการ นิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา 59 "ชุด แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน" ครั้งที่ 26
งานวิจัย โครงการ กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการ วิชาชีพการผลิตและจำหน่ายเค้กปีใหม่ 2559 (3 S Model) ประจำปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
งานวิจัย โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ศิลปะการทำงาน
งานวิจัย โครงการจัดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ค่ายภาษาจีน Chinese Summer Camp
งานวิจัย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ณ ศูนย์ต าบลบุญนาคพัฒนา
งานวิจัย โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ ประเทศสิงคโปร์