ผลงานวิจัยปี 2556

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการ OPEN HOUSE'56 Area of Expertise ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการ ความต้องกำลังคนอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับความต้องการแรงงานในระดับกลุ่มจังหวัด
งานวิจัย โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการจัดงานนิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา 57 ครั้งที่ 24 ชุด แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน
งานวิจัย โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจิ ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการดำเนินการจัดพิธีมอบประกอบนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการสัมมนาครูที่ปรึกษา พัฒนาพฤติกรรมนักเรีียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการอาชีวศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จิรยธรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาล
งานวิจัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center ) ปีงบประมาณ 2556
งานวิจัย โครงการ L.O.V.E CONTEST’56 ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการ L.O.V.E Festival ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการ L.O.V.E THEATRE ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย พิธีไหว่้ครูประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2556
งานวิจัย ประชุมผู้ปกครอง 2556
งานวิจัย รายงานวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
งานวิจัย รายงานวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
งานวิจัย แบบฟอร์มรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
งานวิจัย ตัวอย่าง รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้