ผลงานวิจัยปี 2557 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
งานวิจัย โครงการ ฝึกอบรมกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติ
งานวิจัย โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการสัมมนาครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
งานวิจัย รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในการจัดการธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง
งานวิจัย โครง การเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต และพัฒนาศาสนสถาน ในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
งานวิจัย โครงการ ฝึกอบรมกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติ
งานวิจัย โครงการ Open house ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
งานวิจัย โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
งานวิจัย โครงการนิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา 58 “ชุด แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 25
งานวิจัย โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการผลิตและจำหน่ายเค้กเทศกาลปีใหม่ 2558 (3S Model)
งานวิจัย โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2558
งานวิจัย โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการศึกษาดูงานของผู้เรียนผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการสัมมนาครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
งานวิจัย โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการบ่มเพราะเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
งานวิจัย งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
งานวิจัย โครงการจัดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ค่ายภาษาจีน