ผลงานวิจัยปี 2564 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ”
งานวิจัย โครงการประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการใหม่ สอบสัมภาษณ์และทำสัญญาฝึกอาชีพนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2564
งานวิจัย โครงการงานพิธีถวายกฐินสามัคคี (กฐินตกค้าง) ประจำปี 2564
งานวิจัย โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และควบคุมนักเรียน นักศึกษาแข่งทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
งานวิจัย โครงการ Miracle Projects “งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง และแนะแนวทางการศึกษาต่อเส้นทางสายอาชีพ ประจำปี 2565”
งานวิจัย โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
งานวิจัย โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
งานวิจัย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูอาชีวศึกษา)
งานวิจัย โครงการฝึกงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564