ผลงานวิจัยปี 2563 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศูนย์เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว)
งานวิจัย โครงการการประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสอบสัมภาษณ์และทำสัญญาฝึกอาชีพของนักศึกษาใหม่โดยสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด
งานวิจัย โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
งานวิจัย โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง “LVC Online Learning Model”
งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วอศ.ลำปาง ปีงบประมาณ 2563
งานวิจัย โครงการจัดสัมมนาวิชาชีพสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ วอศ.ลำปาง ประจำปี 2563
งานวิจัย โครงการแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ วอศ.ลำปาง ร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่ายชุมชน ประจำปี 2563
งานวิจัย พัฒนาครูสายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษาระดับพื้นฐาน
งานวิจัย โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (Best Practice) และการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563
งานวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563