ผลงานวิจัยปี 2559 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานวิจัย โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในสถานศึกษาและองค์กรที่มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ด้อยโอกาส
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและประเทศ 2559
งานวิจัย โครงการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่
งานวิจัย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 79 ปี
งานวิจัย โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
งานวิจัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
งานวิจัย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
งานวิจัย โครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
งานวิจัย โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม
งานวิจัย การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา-2559
งานวิจัย โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการการอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการอบรมสัมมนา การทำแผนฝึกสมรรถนะอาชีพและการวัดประเมินผล