ผลงานวิจัยปี 2551

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

การตลาด การศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการในสถานีอนามัยบ้านแม่เกัวะ ของประชาชนในเขตตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
การตลาด พฤติกรรมการเช่าหนังสือ จากร้านสวนหนังสือ (ตลาดอัศวิน) ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การตลาด ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การตลาด ความต้องการซื้อการแฟสำเร็จรูปของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การตลาด ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในรถยนต์ส่วนบุคคล ของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษา ธิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การตลาด การศึกษาระบบตลาดสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การตลาด การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอืทธิพลต่อพฤติกรรมการวื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง