ผลงานวิจัยปี 2562 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 5
งานวิจัย โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์เทศบาลตำบลห้างฉัตร
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์เทศบาลปงยางคก
งานวิจัย โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการครูนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการฯ สาขาคอมและไอที
งานวิจัย โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ (การฝึกซ้อม และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ 14 อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน) ประจำปี 2562
งานวิจัย โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Sichuan Engineering Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด (No Drugs and Self Defense for Gen R)
งานวิจัย โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2562
งานวิจัย โครงการวันแม่แห่งชาติ
งานวิจัย โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2562
งานวิจัย โครงการฝึกอบรมกีฬาหมากล้อมชั้นพื้นฐาน
งานวิจัย โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักเรียนหลักสูตรมินิอิงลิชและนักเรียนกลุ่มผู้สนใจ (English Plus)
งานวิจัย โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
งานวิจัย โครงการวิชาชีพร้อยลูกปัดคริสตันเพื่อจำหน่ายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
งานวิจัย โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานวิจัย โครงการพัฒนาครูสายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาระดับกลาง
งานวิจัย โครงการค่ายพลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข