ผลงานวิจัยปี 2553

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "เก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบพกพา โดย นายธนพล กันยะติ๊บ
แผนกวิชาการบัญชี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องการคำนวณภาษี โดยนางพิชยา เรือนบุรี
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมผลงานวิจัย งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กีฬาสี ค่ายคุณธรรม แต้มสีตีเส้นเล่นดิน