ผลงานวิจัยปี 2564 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพอาชีวะไทย
งานวิจัย โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
งานวิจัย โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It – จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง)
งานวิจัย โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2564
งานวิจัย โครงการวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ
งานวิจัย โครงการจัดนิทรรศการและการประเมินผลวิชาโครงการ
งานวิจัย โครงการอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาและยกระดับแผนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพอาชีวะไทยฯ ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง