ผลงานวิจัยปี 2560 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

แผนกวิชาบัญชี คู่มือการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แผนกวิชาบัญชี คู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แผนกวิชาบัญชี การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แผนกวิชาบัญชี การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แผนกวิชาบัญชี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสอบบัญชีโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
แผนกวิชาบัญชี การพัฒนาคู่มือตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา อาเออสบปราบ จังหวัดลาปาง
แผนกวิชาบัญชี ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
แผนกวิชาบัญชี องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
แผนกวิชาบัญชี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการในจังหวัดลาปาง
งานวิจัย โครงการอบรมศาสตร์พระราชาบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
งานวิจัย โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
งานวิจัย โครงการสอบธรรมศึกษานักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
งานวิจัย โครงการมอบทุนการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา
งานวิจัย โครงการตามภารกิจของงาน (Miracle Projects) กิจกรรมสอน 108 อาชีพ “งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีเมืองลำปาง ประจำปี 2561”
งานวิจัย โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ครั้งที่ 15
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน)
งานวิจัย โครงการกีฬาอาชีวศึกษาสัมพันธ์ (กีฬา อ.พ.ร.) ประจำปี 2561
งานวิจัย โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานวิจัย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้ PLC
งานวิจัย โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
งานวิจัย โครงการ English Summer Camp 2018
งานวิจัย โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์เทศบาลตำบลเมืองยาว)
งานวิจัย โครงการขับขี่ปลอดภัย กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษานำความรู้สู่ชุมชนในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้ชื่อ Reduce Accident in Songkran Festival 2018