ผลงานวิจัยปี 2557 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการ ประชุมผู้ปกครอง
งานวิจัย โครงการ L.O.V.E CONTEST
งานวิจัย โครงการ L.O.V.E Festival
งานวิจัย โครงการ L.O.V.E THEATER
งานวิจัย โครงการ New Gen Benefaction ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการ การอบรมในหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
งานวิจัย โครงการการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต และพัฒนาศาสนสถานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิจัย โครงการการดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
งานวิจัย โครงการซอฟแวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียน
งานวิจัย โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
งานวิจัย โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่
งานวิจัย โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบพื้นฐานข้อมูล
งานวิจัย โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์
งานวิจัย โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
งานวิจัย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
งานวิจัย โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา-วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้