ผลงานวิจัยปี 2561 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ระดับภาค และระดับชาติ
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือ (COLLABORATION FRAMEWORK) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Higher Education Press Limited Company, P.R. China และ กิจกรรมจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีนตัวอย่างระดับอาชีวศึกษาประเทศไทย
งานวิจัย โครงการ แลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Guilin University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน (Administrator, Teachers and Students Exchange between Lampang Vocational College and Guilin University of Electronic Technology, China)
งานวิจัย โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายคุกกี้และเค้กเทศกาลปีใหม่ 2562 (3S Model)
งานวิจัย การแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ รอบคัดเลือก เขต 5
งานวิจัย โครงการสอนอาชีพระยะสั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้กับประชาชน กิจกรรมสอน 108 อาชีพ และแนะแนวทางการศึกษา งานฤดูหนาว
งานวิจัย โครงการ วันวินัยจราจร ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
งานวิจัย โครงการมอบทุนการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Sichuan Engineering College สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการนิทรรศการศิลปะอาชีวศึกษา’62 ชุด “แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 29
งานวิจัย โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน)
งานวิจัย โครงการ การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
งานวิจัย โครงการสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติวัฒนธรรม
งานวิจัย โครงการอบรมคุณธรรมสร้างสรรคนดีและพัฒนาศาสนสถาน
งานวิจัย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ English Summer Camp 2019
งานวิจัย โครงการรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
งานวิจัย โครงการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562