ผลงานวิจัยปี 2563 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการจัดนิทรรศการและการประเมินผลวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
งานวิจัย โครงการสอนอาชีพระยะสั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชน กิจกรรมการสอน 108 อาชีพ และแนะแนวทางการศึกษาต่อเส้นทางสายอาชีพ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564
งานวิจัย โครงการผลิตจำหน่ายคุ้กกี้และเค้กในเทศกาลปีใหม่ 2564 (4 s model)
งานวิจัย โครงการรุ่นใหม่ปลอดเอดส์ปฏิเสธยา (Gen R getting to zero)
งานวิจัย โครงการวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน และการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด
งานวิจัย โครงการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
งานวิจัย โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
งานวิจัย โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563