ผลงานวิจัยปี 2559 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการอบรมแกนนำนักเรียนคุณธรรม
งานวิจัย โครงการใส่หมวก ใส่ใจ สร้างวินัยจราจร กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา”
งานวิจัย โครงการสัมมนาครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
งานวิจัย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข และลดปัญหาการออกกลางคัน
งานวิจัย โครงการวิชาชีพการผลิตและจำหน่ายเค้กปีใหม่ 2560 (3 S Model)
งานวิจัย โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ “กิจกรรม Chinese Summer Camp”
งานวิจัย โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะจบหลักสูตร
งานวิจัย โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
งานวิจัย โครงการดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp 2017
งานวิจัย โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559
งานวิจัย โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันครูครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
งานวิจัย โครงการ Open House
งานวิจัย โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง และวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการนิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา 60 “ชุด แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 27
งานวิจัย โครงการดาเนินงานพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
งานวิจัย โครงการ “Be Brave Gen R คนพันธุ์ R หัวใจกล้าแกร่ง”
งานวิจัย โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
งานวิจัย โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ...เพื่อพ่อ
งานวิจัย โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพ่อหลวง ในพระบรมมหาราชวัง
งานวิจัย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ
งานวิจัย โครงการสอบธรรมศึกษานักธรรมตรี