ผลงานวิจัยปี 2559 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง และวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการนิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา 60 “ชุด แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 27
งานวิจัย โครงการดาเนินงานพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
งานวิจัย โครงการ “Be Brave Gen R คนพันธุ์ R หัวใจกล้าแกร่ง”
งานวิจัย โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
งานวิจัย โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ...เพื่อพ่อ
งานวิจัย โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพ่อหลวง ในพระบรมมหาราชวัง
งานวิจัย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ
งานวิจัย โครงการสอบธรรมศึกษานักธรรมตรี