ผลงานวิจัยปี 2561 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยงาน/แผนก/งาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ
งานวิจัย โครงการอบรมการเขียนแผนโครงการการวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน
งานวิจัย โครงการ Fix It Center ศูนย์ อบต. เวียงตาล
งานวิจัย โครงการ LVC หัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด LVC Anti-Drug
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา ITE College Central ประเทศสิงคโปร์
งานวิจัย โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาระหว่าง วิทยาลัยเทคนิควิศวกรรมเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561
งานวิจัย โครงการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีงบประมาณ 2561
งานวิจัย โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานวิจัย โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานวิจัย โครงการ การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Google Form และ Google Sheet
งานวิจัย โครงการคุณสมบัติของสารวัตรนักเรียนที่ควรรู้ (Ethics Student Inspectors) และโครงการ “ศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด ปีที่ 2” (No Drugs and Self Defense for Gen R)
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Chengdu Aeronautic Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Chengdu Aeronautic Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Institute of Technical Education : ITE ประเทศสิงคโปร์ (Teachers and Students Exchanging Between Lampang Vocational College and Institute of Technical Education : ITE Singapore) ITE College East