X
[ อ่านรายละเอียดการรับสมัคร ] [ สมัครเรียนคลิกที่นี่ ]
[ เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตารับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563       โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยจากประเทศไต้หวัน       รับการตรวจติดตามนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ       สัมมนาการส่งเสริมเครือข่าย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ       พิธีวางพานพุ่ม “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”       การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตารับตรง       ประกวดประกอบอาหาร 3 ศาสน์ ชิงถ้วยพระราชทาน       กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายจราจรและการสวมหมวกนิรภัย       รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 21-31 ม.ค.63 ในวันเวลาราชการ       ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด)     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยจากประเทศไต้หวัน [อ่าน : 48 ครั้ง] รับการตรวจติดตามนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ [อ่าน : 26 ครั้ง]
สัมมนาการส่งเสริมเครือข่าย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ [อ่าน : 23 ครั้ง] พิธีวางพานพุ่ม “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” [อ่าน : 23 ครั้ง]
การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตารับตรง [อ่าน : 42 ครั้ง] ประกวดประกอบอาหาร 3 ศาสน์ ชิงถ้วยพระราชทาน [อ่าน : 23 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตารับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 346 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตารับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 155 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ครั้งที่ 1/2563    [อ่าน : 258 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ครั้งที่ 1/2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 377 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ 1/2563    [อ่าน : 3,466 ครั้ง]
     ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ 1/2563 ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด)    [อ่าน : 94 ครั้ง]
     ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 509 ครั้ง]
     ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 359 ครั้ง]
     รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ตารางนักศึกษาขอเรียนลงเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562    [อ่าน : 256 ครั้ง]
     ตารางนักศึกษาขอเรียนลงเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน และ ประวัตินักเรียน นักศึกษา จากเว็ปไซด์ http://std2018.vec.go.th ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ 02 ออนไลน์    [อ่าน : 5,221 ครั้ง]
     ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน และ ประวัตินักเรียน นักศึกษา จากเว็ปไซด์ http://std2018.vec.go.th ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ 02 ออนไลน์ ..... (อ่านต่อ)
   สมัครงาน
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 21-31 ม.ค.63 ในวันเวลาราชการ    [อ่าน : 205 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 21-31 ม.ค.63 ในวันเวลาราชการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน    [อ่าน : 229 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา    [อ่าน : 449 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)    [อ่าน : 267 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)    [อ่าน : 415 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ..... (อ่านต่อ)
   สอบราคา/ประกวดราคา
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง    [อ่าน : 50 ครั้ง]
      การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โต๊ะห้องโสตฯ, เก้าอี้ห้องโสตฯ, เก้าอี้วิทยากร    [อ่าน : 54 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โต๊ะห้องโสตฯ, เก้าอี้ห้องโสตฯ, เก้าอี้วิทยากร ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ    [อ่าน : 59 ครั้ง]
      การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว    [อ่าน : 47 ครั้ง]
      การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องขยายเสียง (Amplifier)    [อ่าน : 127 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวกิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ [อ่าน : 3,536 ครั้ง] ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 3,649 ครั้ง]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 3,886 ครั้ง] แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 3,582 ครั้ง]
ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 3,700 ครั้ง] ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 3,571 ครั้ง]


  NewsPhoto
โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยจากประเทศไต้หวัน
รับการตรวจติดตามนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
สัมมนาการส่งเสริมเครือข่าย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พิธีวางพานพุ่ม “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ