Breaking News |  พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะระดับหน่วย       ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ครูสอนภาษาอังกฤษ       แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์       ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์       โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร       นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.       แจ้งให้นักเรียนระดับ ปวช.1 ร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์การฯ       งานเปิดโลกฝีมือชน คนพันธุ์ R’59 “ปลุกยักษ์ให้ตื่น”        วอศ.ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา       สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,128  
เข้าชมปีนี้ : 10,652  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,944  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะระดับหน่วย [อ่าน : 8 ครั้ง]    แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ [อ่าน : 20 ครั้ง]   
ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ [อ่าน : 19 ครั้ง]    โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร [อ่าน : 13 ครั้ง]   
นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. [อ่าน : 64 ครั้ง] แจ้งให้นักเรียนระดับ ปวช.1 ร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์การฯ [อ่าน : 29 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
    ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ครูสอนภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 22 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ครูสอนภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม  [อ่าน : 81 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน : 120 ครั้ง]
      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  [อ่าน : 108 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 4)  [อ่าน : 229 ครั้ง]
     ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 4) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน : 196 ครั้ง]
      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  [อ่าน : 238 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ..... (อ่านต่อ)
  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า  [อ่าน : 160 ครั้ง]
     โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน  [อ่าน : 86 ครั้ง]
     สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 153 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง  [อ่าน : 378 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [อ่าน : 493 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์  [อ่าน : 930 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล  [อ่าน : 840 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล ..... (อ่านต่อ)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น)  [อ่าน : 826 ครั้ง]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น) ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 969 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 1,056 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 1,164 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 1,025 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 1,096 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 1,035 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 1,187 ครั้ง]
  NewsPhoto
แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.
งานเปิดโลกฝีมือชน คนพันธุ์ R’59 “ปลุกยักษ์ให้ตื่น”
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ