Breaking News |  ประชุมเตรียมการดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ต       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกระจ่ายสัญญาน WIFI       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์       ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558       ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558       ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี       ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี       รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานการออกแบบ
สาขางานศิลปกรรมเซรามิค
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 321  
เข้าชมปีนี้ : 6,758  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,368  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) [อ่าน : 9 ครั้ง]    ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 41 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 49 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 65 ครั้ง]
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [อ่าน : 62 ครั้ง] กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [อ่าน : 38 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557  [อ่าน : 46 ครั้ง]
     รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 87 ครั้ง]
     ประกาศ นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิชาอาหารและโภชนาการ  [อ่าน : 123 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิชาอาหารและโภชนาการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิชาอาหารและโภชนาการ  [อ่าน : 105 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิชาอาหารและโภชนาการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  [อ่าน : 163 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  [อ่าน : 178 ครั้ง]
     รับสมัครประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ  [อ่าน : 189 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ)  [อ่าน : 255 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ) ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ต  [อ่าน : 31 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ต ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกระจ่ายสัญญาน WIFI  [อ่าน : 21 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกระจ่ายสัญญาน WIFI ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 21 ครั้ง]
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  [อ่าน : 26 ครั้ง]
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ  [อ่าน : 66 ครั้ง]
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  [อ่าน : 58 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 19 ครั้ง] ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 18 ครั้ง]
รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 23 ครั้ง] เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [อ่าน : 23 ครั้ง]
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [อ่าน : 22 ครั้ง] ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ [อ่าน : 43 ครั้ง]
  NewsPhoto
ประชุมเตรียมการดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ