นางภัทราวรรณ สุขพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
 
นางสาวกัลยากร ตุ้ยบุญมา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)