นางกอบกุล ศรีสวการย์
หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
 
นางสาวจำแรง วงศ์ฟู
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. (หลักสูตรการสอน)
 
นางศรัณดา ทองทาบวงศ์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (บรรณรักษศาสตร์)
 
นายพินิจ นครพันธ์ุ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
 
นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (พลศึกษา)
 
นายทศพล วิจารณกรณ์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์)
 
นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 
นายณัฐภัทร์ ไชยจักร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศษ.บ. (พลศึกษา)
 
นางพีระพรรณ ชัยมณี
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 
นางสาวอรวรรณ คำงาม
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 
นายศิลธรรม ชัยมงคล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราขการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (พลศึกษา)
 
นางเสาวนีย์ จิงจู
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
 
 
นางสาวรพีพร เสาร์แดน
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
 
 
นายจิรภัทร บัวโอภาส
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
 
 
นายศุภวิชญ์ ตั้งกิตติเวทย์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
 
 
นางสาววิภาดา สิทธิกล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
 
 
นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 
นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
 
นางสาววรรนิษา ศรียา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 
นางสาวเบญมาศ ศรีเงิน
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)