054-217101

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วิสัยทัศน์ (VISION)

      สถานศึกษาแห่งการสร้างโอกาส และความเสมอภาคด้านวิชาชีพ สู่วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 

พันธกิจ (Mission)

  1. สร้างโอกาสโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่
  2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
  3. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่
  5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
  6. จัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามชีวิตในโลกยุคใหม่

 


ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มี 4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะ และความก้าวหน้า ทางวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่

กลยุทธ์ที่ 1.1  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน

2. โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

3. โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ

4. โครงการศูนย์บ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่และหารายได้ระหว่างเรียน

5. โครงการการพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

6. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์

7. โครงการพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง

8. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน

9. โครงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวช.

10. โครงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวส.

11. โครงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ป.ตรี

12. โครงการศึกษาดูงาน

13. โครงการตัดเย็บชุดสำหรับนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ ตัวแทนทูตและสถานกงสุลในงานมหกรรมผ้าไหมไทย ไหมไทยสู่เส้นทางโลก

14. โครงการสัมมนาวิชาชีพ

15. โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนักศึกษา

16. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  ทุกสรรพสิ่ง (IoT : Internet of Things)

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานอาศยานไร้คนขับ (Drone) ขั้นความรู้เบื้องต้น

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์

20. โครงการการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก

21. โครงการการอบรม เรื่อง การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

23. โครงการจัดนิทรรศการและประเมินผลวิชาโครงงาน ปวช.3 และ ปวส.2

24. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กลยุทธ์ที่ 1.2  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพและชมรมวิชาชีพ
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
4. โครงการส่งเสริมการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
5. โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. โครงการกิจกรรมส่งแสริมทักษะด้านดนตรี สุนทรียภาพและกีฬานันทนาการ
7. โครงการรักปลอดภัย SEFE SEX
8. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา (LVC perfect)
9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
10. โครงการจัดหาคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่
11. โครงการพิธีไหว้ครู
12. โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
13. โครงการวันแม่แห่งชาติ
14. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
15. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
16. โครงการวันแม่แห่งชาติ
17. โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก
18. โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ)
19. โครงการรับใบประกาศนียบัตร
20. โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
21. โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
22. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
23. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ
24. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินหน่วยงานมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพฯ
25. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ 
26. โครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ
27. โครงการมุทิตาจิต จากใจศิษย์แด่ครูเกษียณ
28. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
29. โครงการติดตาม และประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา
30. โครงการฝึกอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา
31. โครงการลดปัญหาออกกลางคัน และการเยี่ยมบ้าน
32. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
33. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
34. โครงการสมบูรณ์ชนคนพันธุ์ R (P Project)
35. โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
36. โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
37. โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด (No Drugs and Self Defense for Gen R)
38. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะ และความก้าวหน้า ทางวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของครูและบุคลากร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของครูและบุคลากร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร
4. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของครูและบุคลากร
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
2. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กร
4. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
5. โครงการยกระดับสถานศึกษา ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
6. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
7. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
8. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. โครงการสถานศึกษาพระราชทาน
10. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาด้านเทคโนโลยี
4. โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม


กลยุทธ์ที่ 4.1 การขยายความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพ
1. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2. โครงการความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
3. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์
4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูกับสถานศึกษาต่างประเทศ
5. โครงการความร่วมมือครูสอนภาษาต่างประเทศกับสถานศึกษาต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
6. โครงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
7. โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
8. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
9. โครงการแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพเชิงรุก (แนะแนวสัญจร)
10. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
11. โครงการสร้างเครือข่ายวิชาการ
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถานประกอบการ
13. โครงการตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานการฝึกอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
14. โครงการจัดทำแผนฝึกอาชีพในสถานประกอบการระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กลยุทธ์ที่ 4.2 การขยายความร่วมมือทุกภาคส่วนในด้านการบริการชุมชน และสังคม
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้ปกครองและครู และชมรมศิษย์เก่า
2. โครงการความร่วมมือสานพลังภาคประชารัฐ
3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชน
4. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
5. โครงการตามภารกิจของงาน (Meracle Projects) กิจกรรมสอน 108 อาชีพ 
6. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร


ปรัชญาวิทยาลัย

" คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาชีพ "

(Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.)


อัตลักษณ์ (Identity) : LVC

L = Lustrous Life ชีวิตใส

V = Virtuous Mind ใจสว่าง

C = Civilized Life พลเมืองดี

 

L : Lustrous life ชีวิตใส

     สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติ

V : Virtuous Mind ใจสว่าง

     เป็นผู้มีความใฝ่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวที สุภาพ

C : Civilized life พลเมืองดี

     เป็นผู้มีความระลึกในหน้าที่ รักษาคำพูด ทำงานเป็นทีม มีสัมมาคารวะ
มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
มีความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กล้าทำในสิ่งถูกต้อง


เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

   “วิชาชีพเด่น”

   Good Career Competency

 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

  1. แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และภาษาที่รื่นรมย์ (Edutainment Land)
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรด้านวิชาชีพและภาษา
  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน