ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วิสัยทัศน์ (VISION)

      เป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค

      Leadership in Qualified manpower development for labor markets and societies in region and country.

 

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม
  (To provide the activities of morality and ethic to students in vocational education.)
 2. ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม
  (To proliferate the members of cooperation networks in vocational education, and provide vocational service to community and society.)
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
  (To promote and support the personnel in a higher potential.)
 4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการประกอบอาชีพ
  (To promote and research, innovation and knowledge for developing vocational education and careers.)
 5. ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพของประชาชน
  (To expand the opportunities of vocational education for enhancing a capability of people’s careers.)
 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
  (To develop the efficiency in college administration.)


ยุทธศาสตร์ “QCOM”

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน (Quality : Q)

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ (Co-operation: C)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่สังคม (Opportunity : O)

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management : M)

 

 1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน (Quality :Q)

มาตรการ Q1 :  การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน

โครงการ Q11 :  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการ Q12 :  พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

โครงการ Q13 :  การส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ

โครงการ Q14 :  ศูนย์บ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่และหารายได้ระหว่างเรียน

โครงการ Q15 :  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

โครงการ Q16 :  โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ Q17 :  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

โครงการ Q18 :  การพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง

มาตรการ Q2 :  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้เรียน

โครงการ Q21 : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

โครงการ Q22 : การส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพและชมรมวิชาชีพ

โครงการ Q23 : การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

โครงการ Q24 : การส่งเสริมการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

โครงการ Q25 : กิจกรรมลูกเสือวิสามัยและนักศึกษาวิชาทหาร

โครงการ Q26 : กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน

โครงการ Q27 : กิจกรรมส่งแสริมทักษะด้านดนตรี สุนทรียภาพและกีฬานันทนาการ

โครงการ Q28 : กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

โครงการ Q29 : โครงการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ (Co-operation : C)

มาตรการ C1 :  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โครงการ C11 :  ความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการ C12 :  ความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา

โครงการ C13 : ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์

โครงการ C14 :  ส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้ปกครองและครู และชมรมศิษย์เก่า

โครงการ C15 :  ความร่วมมือสานพลังภาคประชารัฐ

มาตรการ C2 :  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการ C21 :  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูกับสถานศึกษาต่างประเทศ

โครงการ C22 :  ความร่วมมือครูสอนภาษาต่างประเทศกับสถานศึกษาต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

โครงการ C23 :  ความร่วมมือจัดการศึกษากับสถานศึกษาต่างประเทศระบบทวิวุฒิ

 1. ยุทธศาสตร์ : การขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่สังคม (Opportunity : O)

มาตรการ O1 :  การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับเยาวชนและประชาชน

โครงการ O11 :  การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวช.

โครงการ O12 :  การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวส.

โครงการ O13 :  การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ป.ตรี

โครงการ O14 :  การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชน

โครงการ O15 :  การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

โครงการ O16 :  การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

โครงการ O17 :  การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา

โครงการ O18 :  การแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพเชิงรุก

มาตรการ O2 :  การให้บริการวิชาชีพแก่สังคม

โครงการ O21 :  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา

โครงการ O22 :  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ( Management :M )

มาตรการ M1 :  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร <

โครงการ M11 :  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา

โครงการ M12 :  โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา

โครงการ M13 :  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

โครงการ M14 :  การพัฒนาระบบควบคุมภายใน

โครงการ M15 :  การพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ

โครงการ M16 :  การพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน

โครงการ M17 :  การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

โครงการ M18 :  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กร

โครงการ M19 :  การพัฒนาสถานศึกษา เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการ M20 :  การพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา

โครงการ M21 :  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มาตรการ M2 :  การพัฒนาบุคลากร

โครงการ M21 : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของครูและบุคลากร

โครงการ M22 :  การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร

โครงการ M23 :  การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของครูและบุคลากร

โครงการ M24 :  ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร

โครงการ M25 :  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของครูและบุคลากร


ปรัชญาวิทยาลัย

" คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาชีพ "

(Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.)


อัตลักษณ์ (Identity) : LVC

L = Lustrous Life ชีวิตใส

V = Virtuous Mind ใจสว่าง

C = Civilized Life พลเมืองดี

 

L : Lustrous life

     สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติ

V : Virtuous Mind ใจสว่าง

     เป็นผู้มีความใฝ่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวที สุภาพ

C : Civilized life พลเมืองดี

     เป็นผู้มีความระลึกในหน้าที่ รักษาคำพูด ทำงานเป็นทีม มีสัมมาคารวะ
มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
มีความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กล้าทำในสิ่งถูกต้อง


เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

   “วิชาชีพเด่น”

   Good Career Competency

 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

 1. แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และภาษาที่รื่นรมย์ (Edutainment Land)
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรด้านวิชาชีพและภาษา
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน