054-217101
ปี พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
2563 - ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสาวยุภาภรณ์  เทพจันทร์
2558 - 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง
2557 - 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางพรเพ็ชร  พรรณวงค์
2554 - 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ์
2552 - 2553 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นายปฏิเวธ  พึ่งอุบล
2547 - 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสุพิศ  ยางาม
2546 - 2547 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล
2543 - 2546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสุรีย์  วรรณโกมล
2538 - 2543 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นายกมล  ปิ่นมาศ
2535 - 2538 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางศรีวรรณา  สิงหานุวัฒน์
2522 - 2535 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสาวปราณี  อนุกูล
2519 - 2522 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (วิทยาเขต 2)
นางอัมพร  ศรีสวัสดิ์
2516 - 2519 โรงเรียนอาชีวศึกษาลำปาง
นางอัมพร  ศรีสวัสดิ์
2497 - 2516 โรงเรียนการช่างสตรีลำปาง
นางอัมพร  ศรีสวัสดิ์
2491 - 2497 โรงเรียนการช่างสตรีลำปาง นางจันทดา  โหละสุต
2480 - 2491 โรงเรียนช่างเย็บเสื้อและทอผ้า นายโกวิท  อยู่สวัสดิ์