นายกนกกร อินต๊ะรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
 
นายจิรวัฒน์ วงกา
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
นางสาวยาใจ โตจริง
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (จัดการธุรกิจท่องเที่ยว)