054-217101
 
นางอรุณี ลี้จินดา
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ บริหารธุรกิจ (การเลขานุการ)
 
นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
 
นางสาวปรียา ปันธิยะ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)