054-217101, 054-228024
 
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
 
นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
 
นางสาวปรียา ปันธิยะ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)