me

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติการศึกษา


ปริญญาเอก
ศศ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปริญญาโท
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ประวัติการทำงาน


ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2562
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
2557
ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
2554
ครู คศ.1 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
me

นายคติ ปรีชา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติการศึกษา


ปริญญาโท
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยลำปาง
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษา
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ
ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ นนทบุรี

ประวัติการทำงาน


2557
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2546
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
2544
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
2542
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
2534
อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
2531
อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนสารพัดช่างลำปาง
2527
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ


2555
ผู้บริหารดีเด่น “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 (ครุสภา)
2554
ผู้บริหารดีเด่น อาชีวศึกษาลำปาง งานวันครู
2552
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น กีฬาหมากล้อม อาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9
2534
รางวัลครูดีเด่นด้านวัฒนธรรม และครูดีเด่นของครุสภา จังหวัดลำปาง
2532
รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ และสื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ
2531
รางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนการสอนดีเด่น ระดับชาติ งานศิลปะหัตกรรมและทักษะวิชาชีพ
me

ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติการศึกษา


ปริญญาโท
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) สถาบันราชภัฏลำปาง

ประวัติการทำงาน


ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2560
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
2559
ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ
me

นางปภัสสร อินทโสตถิ

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติการศึกษา


ปริญญาโท
บช.ม. (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยนามคำแหง

ประวัติการทำงาน


2527-2563
ครูชำนาญการ แผนกวิชาการบัญชี
2564
รักษาการแทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง