054-217101

 

me

 

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก     ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ปริญญาโท     ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี     ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2563     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2562     รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

2557     ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2554    ครู คศ.1 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

me

ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี   ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) สถาบันราชภัฏลำปาง


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2560   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

2559   ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ

me

นางดวงทอง รูปดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี   บธ.บ. (บริหาธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2560 - 2559   -

me

นายบุญมี อรุณชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท.  ค.อ.ม. ( ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี   ศษ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2562   ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ (ค.ศ.2)

2559   ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ

me

นางสาวทรายทอง สมเป้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ปริญญาตรี   วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

2562   ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (ค.ศ.3)

2557   ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน