me

นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติส่วนตัว


วัน เดือน ปีเกิด:
5 พฤศจิกายน 2511
ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ


me

นายคติ ปรีชา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โทร. 099-270-3948

ประวัติส่วนตัว


วัน เดือน ปีเกิด:
15 มีนาคม 2504
ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติการศึกษา


ปริญญาโท
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยลำปาง
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษา
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ
ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ นนทบุรี

ประวัติการทำงาน


2557
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2546
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
2544
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
2542
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
2534
อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
2531
อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนสารพัดช่างลำปาง
2527
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ


2555
ผู้บริหารดีเด่น “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 (ครุสภา)
2554
ผู้บริหารดีเด่น อาชีวศึกษาลำปาง งานวันครู
2552
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น กีฬาหมากล้อม อาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9
2534
รางวัลครูดีเด่นด้านวัฒนธรรม และครูดีเด่นของครุสภา จังหวัดลำปาง
2532
รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ และสื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ
2531
รางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนการสอนดีเด่น ระดับชาติ งานศิลปะหัตกรรมและทักษะวิชาชีพ
me

ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โทร. 089-242-5888

ประวัติส่วนตัว


วัน เดือน ปีเกิด:
24 กรกฎาคม 2520
ที่อยู่ปัจจุบัน:

ประวัติการทำงาน


ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ


me

ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. 089-242-5888

ประวัติส่วนตัว


วัน เดือน ปีเกิด:
24 กรกฎาคม 2520
ที่อยู่ปัจจุบัน:

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ


me

นางปภัสสร อินทโสตถิ

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประวัติส่วนตัว


วัน เดือน ปีเกิด:
ที่อยู่ปัจจุบัน:

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน