me

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติการศึกษา


ปริญญาเอก
ศศ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปริญญาโท
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ประวัติการทำงาน


ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2562
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
2557
ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
2554
ครู คศ.1 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
me

ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประวัติการศึกษา


ปริญญาโท
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) สถาบันราชภัฏลำปาง

ประวัติการทำงาน


ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2560
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
2559
ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ

นางดวงทอง รูปดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

นายบุญมี อรุณชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

นางสาวทรายทอง สมเป้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่ปัจจุบัน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง