054-217101
 
นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพ)
 
นายกนกกร อินตะรัตน์
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)
 
นางสาวฉันทนา หอมขจร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา)