054-217101
 
นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์
ประธานกรรมการ
 
นายภักดี ศรีอรุณ
กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
 
นายเชาวนะ อินทโอภาส
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายกิตติ จิวะสันติการ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
พันตำรวจโทหญิง แฉล้ม จันทร์ฉ่อง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
พระครูวิบูลปริยัตยากร วงศ์กลม
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 
พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.(ภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี)
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 
นายพีระรักษ์ พิชญกุล
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 
นายอภิชัย สัชฌะไชย
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 
นางสรัตนา เหมจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางพิมธิดา ดีบุกคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
พลตรี วิชัย จักรวัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายไพโรจน์ วิเศษ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางรุ่งทิพย์ ทาวดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
กรรมการและเลขานุการ