054-217101
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
  3. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้มีความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชาการขอพักการเรียนการโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผันหรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาติดตามแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
  5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
  6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ชื่อเอกสาร

      ไฟล์      

แบบคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล เพื่อจำแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา (09-07-65) .zip (Google Drive)
แบบสรุปรายงานการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน จำแนกตามกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา (09-07-65) .zip (Google Drive)
บันทึกจากครูเยี่ยมบ้าน (09-07-65) .zip (Google Drive)
เอกสาร แบบ คป.01 - คป.08 (06-07-65)
Link (Google Drive)
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
.docx
แผนกสีขาว
Link (Google Drive)
E-menthor คู่มือครูที่ปรึกษา
.pdf (Google Drive)