มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  1. ให้บริการยานพาหนะแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
  2. ดูแลรักษายานพาหนะส่วนกลางให้มีสภาพพร้อมใช้งานและให้มีความสะอาดเสมอ
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นายบุญส่ง สุทาคำ หัวหน้าหมวดงานยานยนต์
นายวัชราวุฒิ วงศ์กุลบริรักษ์ เจ้าหน้าที่หมวดงานยานยนต์
นายสุข ปัญญาวงค์ เจ้าหน้าที่หมวดงานยานยนต์
นายเทวี สง่ามั่งมูล เจ้าหน้าที่หมวดงานยานยนต์
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสาร
    ประเภทเอกสาร
    วันที่