054-217101
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  1. ให้บริการยานพาหนะแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
  2. ดูแลรักษายานพาหนะส่วนกลางให้มีสภาพพร้อมใช้งานและให้มีความสะอาดเสมอ
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสาร
    ประเภทเอกสาร
    วันที่