ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี

me

นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา


2537
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ-บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
2527
บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
2528
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)


การเผยแพร่ผลงานวิจัย
การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การเผยแพร่คู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อฯ
คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
คู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
คู่มือการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ


ประคอง  เจนคุณาวัฒน์.  (2557). การบัญชีเบื้องต้น 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
ประคอง  เจนคุณาวัฒน์.  (2558). การบัญชีเบื้องต้น 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
ประคอง  เจนคุณาวัฒน์.  (2558). การบัญชีต้นทุน 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
ประคอง  เจนคุณาวัฒน์.  (2558). การบัญชีต้นทุน 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 34 ปี  


ระดับ ปวส.
3201-2003
การบัญชีต้นทุน 1
3201-2004 
การบัญชีต้นทุน 2
ระดับ ปริญญาตรี
4201-1006
ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 1
4201-1007
ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 2
me

นางอัญชนา เหมวงศ์กุล

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา


2545
บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2528
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)


ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัญชนา เหมวงศ์กุล, บุษบา ครอบครอง. (2560). “ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการในจังหวัดลำปางต่อระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์”เชียงใหม่, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ


อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2559). การบัญชีภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2559). ภาษีเงินได้นิติบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2557). การสอบบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2557). ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 32 ปี  


ระดับ ปวส.
3201-2106
การสอบบัญชี
3201-2007
การบัญชีภาษีอากร
3201-2107
สัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ
ระดับ ปริญญาตรี
4201-1010
ปฏิบัติการภาษีอากร