นายภักดี ศรีอรุณ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศ.ม. (เศรษฐศาตร์การวางแผนและพัฒนา)
 
นางกัลยา ผลศิริ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การตลาด)
 
นายทวิทย์ บัวทอง
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
 
 
ครูพลัฏฐ์ แปงทอง
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา