054-217101
 
นายภักดี ศรีอรุณ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางกัลยา ผลศิริ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การตลาด)
 
นายทวิทย์ บัวทอง
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (การจัดการการตลาด)
 
นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางสาวอรพรรณ เลี่ยวเจริญสิริ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. การตลาด