นางสุวภัทร แต้วัฒนา
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม (การจัดการ)
 
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
 
นางอัญจนา โพธิ์อยู่
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ (เลขานุการ)
 
นางอรุณี ลี้จินดา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ (ธุรกิจศึกษา)
 
นางสาวอาภัสรา พลละคร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจ)