054-217101
 
นางวรรณา เทพฉิม
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บช.ม. (การบัญชี)
 
นางบุษบา ครอบครอง
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บช.ม. (การบัญชี)
 
นายวิชาญ จุดศรี
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บช.บ. (การบัญชี)
 
นางสุปราณี เจียไพบูลย์
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางเสาวนีย์ บุญเฉลิม
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การบัญชี)
 
นางกัญญณัช โท๊ะนาบุตร
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บช.ม. (บัญชีมหาบัณฑิต)
 
นางอรนุช ชูพงศ์พันธ์ุ
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางนิตยา หลวงจันทร์
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศม. (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต)
 
นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางสาวมณีรัตน์ เขื่อนมณี
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บช.ม. (การบัญชี)
 
นางสาวปวีณา ใจล้ำ
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (การบัญชี)