ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

 • พ.ศ. 2480

  จังหวัดลำปางได้จัดตั้งขึ้น ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนช่างทอผ้า"

  โดยใช้เงินงบประมาณประชาบาล เปิดทำการสอนช่างทอผ้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2480

 • พ.ศ. 2481

  โอนเข้าสังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณ ห้าแยกประตูชัย เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา

 • พ.ศ. 2482

  เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าและทอผ้า"

  เปิดสอนวิชาช่างเย็บเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่ง

 • พ.ศ. 2491

  เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างสตรีลำปาง"

 • พ.ศ. 2501

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน "ระดับอาชีวะชั้นสูง"

  โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.ศ.3) เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี

  เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์

  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  สำเร็จการศึกษาระดับนี้แล้ว ได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง

 • พ.ศ. 2508

  ได้เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกคหกรรมศาสตร์

 • พ.ศ. 2516

  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอาชีวศึกษาลำปาง" และเปิดสอนแผนกพณิชยการ

 • พ.ศ. 2519

  ได้รวมกับโรงเรียนการช่างลำปาง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (วิทยาเขต 2) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519

 • พ.ศ. 2522

  ได้ยกฐานะจากวิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522

 • พ.ศ. 2524

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และปิดไปใน พ.ศ. 2536

 • พ.ศ. 2525

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรมกลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์

 • พ.ศ. 2526

  เปิดเพิ่มกลุ่มวิชาศิลปะประยุกต์ ในประเภทวิชา ศิลปหัตถกรรม

 • พ.ศ. 2527

  เปิดหลักสูตร ปวส.

  - สาขาวิชาการบัญชี

  - สาขาวิชาการเลขานุการ

  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

  เปิดหลักสูตร ปวท.

  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมคหกรรม
  เข้าเรียนเพิ่มเพื่อให้ครบหลักสูตร ปวช.

  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

  - อาหารและคหกรรมฯ

 • พ.ศ. 2529

  เปิดหลักสูตร ปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

 • พ.ศ. 2530

  ได้ร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัท เอ๊กซ์เซลเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ สอนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก

 • พ.ศ. 2535

  เปิดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

 • พ.ศ. 2536

  เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาหัตถอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก)

 • พ.ศ. 2537

  เปิดหลักสูตร ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้น ม.6 เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ

 • พ.ศ. 2538

  เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) และกลุ่มวิชาการโรงแรม ซึ่งกลุ่มวิชาการโรงแรมได้ปิดไปใน พ.ศ. 2540

 • พ.ศ. 2540

  เปิดหลักสูตรภาคสมทบ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

 • พ.ศ. 2541

  เปิดหลักสูตรภาคสมทบ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งได้ปิดไปในปี พ.ศ. 2544

  เปิดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้ปิดไปในปี พ.ศ.2544 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ประโยควิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาการบัญชี

 • พ.ศ. 2543

  เปิดภาคสมทบระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และปิดไปใน พ.ศ. 2544

 • พ.ศ. 2544

  เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล

  เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) สาขางานการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง และสาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดหอศิลป์ คณะศิลปกรรม

 • พ.ศ. 2545

  เข้าร่วมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง รวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

 • พ.ศ. 2546

  เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • พ.ศ. 2548

  เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการประชาสัมพันธ์

 • พ.ศ. 2551

  เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน และได้ปิด ในปี พ.ศ. 2553

 • พ.ศ. 2555

  เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการจัดการคหกรรมโรงแรม

  เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาโปรแกรม

 • พ.ศ. 2556

  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

  เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

  จัดการเรียนการสอน Mini English Program (MEP) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ใช้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 • พ.ศ. 2557

  เปิด ปวส. สาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี

  เปิด ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการระบบทวิภาคี

 • พ.ศ. 2558

  เปิด ปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

 • พ.ศ. 2560

  เปิด ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม และสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 • พ.ศ. 2563

  เปิด ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ