054-217101

ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

 • พ.ศ. 2565

เพิ่มสาขาสาขาวิชาการบัญชี  (ต่อเนื่อง)  ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต


 • พ.ศ. 2564

  เพิ่มสาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น (ปวช)


 • พ.ศ. 2563

  เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ปวส. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขางานดิจิทัลกราฟิก

  เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล


 • พ.ศ. 2560

  เปิด ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

  เปิด ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม 2 สาขางาน คือ

  1. สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
  2. สาขางานการบริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)

   


 • พ.ศ. 2558

  เปิด ปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน


 • พ.ศ. 2557

  เปิด ปวส. สาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี

  เปิด ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระบบทวิภาคี


 • พ.ศ. 2556

  เปิด ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

  เปิดระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง)

  เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Mini English Program) สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. และ ปวส. , สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวช. และ ปวส.


 • พ.ศ. 2555

  เปิด ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานการจัดการคหกรรมโรงแรม

  เปิด ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการพัฒนาโปรแกรม


 • พ.ศ. 2554

  เปิด ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม


 • พ.ศ. 2551

  เปิด ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน และได้ปิด ในปี พ.ศ. 2553


 • พ.ศ. 2548

  เปิด ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการประชาสัมพันธ์


 • พ.ศ. 2546

  เปิด ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • พ.ศ. 2545

  เข้าร่วมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง รวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3


 • พ.ศ. 2544

   

   

  เปิด ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล

  เปิด ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) สาขางานการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง และสาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์

  เปิดหอศิลป์ คณะศิลปกรรม


 • พ.ศ. 2543

  เปิดภาคสมทบระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และปิดไปใน พ.ศ. 2544


 • พ.ศ. 2541

  เปิดหลักสูตรภาคสมทบ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งได้ปิดไปในปี พ.ศ. 2544

  เปิดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้ปิดไปในปี พ.ศ.2544 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ประโยควิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาการบัญชี


 • พ.ศ. 2540

  เปิดหลักสูตรภาคสมทบ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี


 • พ.ศ. 2538

   

   

  เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) และกลุ่มวิชาการโรงแรม ซึ่งกลุ่มวิชาการโรงแรมได้ปิดไปใน พ.ศ. 2540


 • พ.ศ. 2537

  เปิดหลักสูตร ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้น ม.6 เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ


 • พ.ศ. 2536

   

   

  เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาหัตถอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก)


 • พ.ศ. 2535

  เปิดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

 • พ.ศ. 2530

  ได้ร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัท เอ๊กซ์เซลเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ สอนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก


 • พ.ศ. 2529

   

   

  เปิดหลักสูตร ปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป


 • พ.ศ. 2527

  เปิดหลักสูตร ปวส.

  - สาขาวิชาการบัญชี

  - สาขาวิชาการเลขานุการ

  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

  เปิดหลักสูตร ปวท.

  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมคหกรรม
  เข้าเรียนเพิ่มเพื่อให้ครบหลักสูตร ปวช.

  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

  - อาหารและคหกรรมฯ


 • พ.ศ. 2526

  เปิดเพิ่มกลุ่มวิชาศิลปะประยุกต์ ในประเภทวิชา ศิลปหัตถกรรม

 • พ.ศ. 2525

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรมกลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์


 • พ.ศ. 2524

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และปิดไปใน พ.ศ. 2536


 • พ.ศ. 2522

  ได้ยกฐานะจากวิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522

 • พ.ศ. 2519

  ได้รวมกับโรงเรียนการช่างลำปาง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (วิทยาเขต 2) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519


 • พ.ศ. 2516

  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอาชีวศึกษาลำปาง" และเปิดสอนแผนกพณิชยการ

 • พ.ศ. 2508

  ได้เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกคหกรรมศาสตร์


 • พ.ศ. 2501

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน "ระดับอาชีวะชั้นสูง"

  โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.ศ.3) เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี

  เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์

  - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  สำเร็จการศึกษาระดับนี้แล้ว ได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง


 • พ.ศ. 2491

   

   

  เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างสตรีลำปาง"


 • พ.ศ. 2482

  เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าและทอผ้า"

  เปิดสอนวิชาช่างเย็บเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่ง


 • พ.ศ. 2481

  โอนเข้าสังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณ ห้าแยกประตูชัย เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา


 • พ.ศ. 2480

   

   

  จังหวัดลำปางได้จัดตั้งขึ้น ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนช่างทอผ้า"

  โดยใช้เงินงบประมาณประชาบาล เปิดทำการสอนช่างทอผ้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2480