054-217101

มีหน้าที่ ส่งเสริม กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ และกิจกรรมสวนะฤษศาสตร์ในโรงเรียน และประสานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย