นางสาวปรินทร เขียวอ่อน
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
 
นางสาวอรฉัตร ปันเงิน
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)