นางสาวอรฉัตร ปันเงิน
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศษ.บ.(อาชีวศึกษา)
 
นางณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
 
นางสาวปรินทร เขียวอ่อน
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)